Tại sao người Nam mình lại nói người ở goá (chết chồng) là “giá”?

Thơ phụ nữ góa chồng, thơ viết về người vợ 1 mình nuôi con ...
Share

Từ “giá” trong chữ Hán nghĩa là lấy chồng (xuất giá, tái giá)

Thơ phụ nữ góa chồng, thơ viết về người vợ 1 mình nuôi con ...

Sở dĩ bạn đã nghe ra như thế là vì người Nam phát âm các âm d, giv như nhau. Thực ra người phụ nữ goá chồng trong Nam gọi là đàn bà vá.

Từ vá đã được Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức giảng như sau: “Lẻ-loi, không vào bọn với ai cả: Con hát vá – độc thân, một mình, không có vợ hoặc chồng hay cặp vợ chồng chưa có con: Còn son-vá. Cũng gọi goá hoặc hoá, chết chồng hay chết vợ: đàn bà vá, anh vá vợ.

  • Tháng Năm 20, 2023