Có phải thi hào Tagore của Ấn Độ cũng còn là một nhà hoạt động tôn giáo nổi tiếng hay không?

Rabindranath Tagore 1861-1941
Share

Chúng tôi không được biết về hoạt động tôn giáo của văn hào Tagore. Tagore văn hào là Rabindranāth, sanh tại Calcutta năm 1861, mất tại Sāntiniketan năm 1941, được giải Nobel năm 1913. Có thể đó là Debendranāth Tagore, cha của Rabindranāth. Debendranāth Tagore (1818 – 1905) là một nhà cải cách Ấn giáo.

Rabindranath Tagore 1861-1941

Năm 1841, ông đã gia nhập Hội Bà La Môn (Brāhmasamāj) do Rãm Mohun Roy sáng lập tại Calcutta năm 1828 rồi trở thành một trong những người lãnh đạo của tổ chức này. Ông chủ trương quay trở về với hình thái nguyên thuỷ của đạo Bà La Môn mà lý thuyết cổ xưa đã được trình bày trong kinh Veda và trong Upanishad.

Vì vậy mà đến năm 1865 thì đã xảy ra chia rẽ và tổ chức mới do Debendranāth lãnh đạo được đặt tên là Adi Brāhmasamāj nghĩa là Hội Bà La Môn nguyên thuỷ. Trong suốt 30 năm cuối của đời mình Dabendranāth đã trở thành một tu sĩ ẩn cư.

  • Tháng Năm 20, 2023