Câu đối của người Tàu viếng Tôn Thất Thuyết

Chuyện ông quan phẫn uất, lên núi... chém đá
Share

Ông Tôn Thất Thuyết, chống Pháp, đã chạy qua Tàu và chết ở bên ấy. Người Tàu có viếng ông một đôi câu đối. Xin cho biết hai câu đối ấy.

Chuyện ông quan phẫn uất, lên núi... chém đá

Phong Châu đã ghi về đôi câu đối đó như: “Thù Tây bất cộng đái thiên, vạn cổ anh hồn quy Tượng Quận Hộ giá biệt tầm tỉnh địa, thiên niên tàn cốt táng Long Châu”,

Dịch:
Thù Tây không đội trời chung, muôn thuở anh hồn về quận Tượng.
Giúp chúa riêng tìm cõi thác, ngàn năm xương nát gởi Long Châu.

Có quyển viết là phương danh quy Tượng quận và tàn cốt ký Long Châu”(Câu đối Việt Nam, Hà Nội, 1991, tr. 93)

Chúng tôi cho rằng chữ thứ 11 của câu sau có lẽ phải là ký (đối với quy ở câu trước), do lấy chữ ở thành ngữ sinh ký tử quy (sống gởi thác về). Còn ở câu trước thì chúng tôi cho rằng anh hồn hợp và hay hơn là phương danh.

  • Tháng Năm 16, 2023