Giải mã câu nói “vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền“

Share

“Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến” là câu nói cửa miệng rất phổ biến không chỉ phổ biến ở Trung Quốc mà ngay cả ở Việt Nam.

Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng mình hay nói câu “nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến” không? Thực sự thì bản thân mình có hiểu câu ấy là sao không? Cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.

Xuất phát từ suy nghĩ Tào Tháo gian manh

“Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến” còn được dùng để hình dung Tào Tháo là người nhiều tai mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mắt chúng ta và đây là người cần phải đề phòng. Tại sao xuất hiện cách nói này?
Điều này có liên quan nhiều đến tính cách, phẩm hạnh của nhân vật Tào Tháo. Mặc dù sống vào những năm cuối của nhà Đông Hán nhưng “Tam quốc diễn nghĩa” của thời Minh đã nhào nặn Tào Tháo thành một gian thần.

“Anh hùng thời loạn, gian tặc thời bình”.

Câu “danh ngôn” làm nên thương hiệu của Tào Tháo “thà ta phụ người trong thiên hạ còn hơn là người trong thiên hạ phụ ta” đã khiến người đời sau có ấn tượng rất xấu về Ngụy Vương họ Tào.

Cuối thời Đông Hán, khi Tào Tháo còn ít tuổi, trọng thần của triều đình lúc bấy giờ là Kiều Huyền đã chỉ vào ông mà nói rằng: “Anh hùng thời loạn, gian tặc thời bình”.
Khả năng nhìn người tài của vị trọng thần này, lịch sử Trung Quốc xem ra không có người nào hơn được.

Xuất phát từ một lần Tào Tháo cứu giá

Tào Tháo là một nhân vật có thật trọng lịch sử. Ông là nhà chính trị quân sự kiệt xuất cuối thời kỳ Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc – Là người có rất nhiều “tai mắt”, hành sự mau lẹ, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Trong dân gian lưu truyền rằng:

Trong lúc Hán Hiến Đế bị liên quân Lý Giác và Quách Tị đuổi bắt. Nhiều người hiến kế đề cử Tào Tháo, nói rằng Tào mới lập được công dẹp yên giặc khăn vàng ở Thanh Châu, nên có khả năng cứu giá. Trong khi thư vẫn chưa tới nơi, thì liên quân Lý Quách đã đánh đến. Trong tình thế vô cùng cấp bách, Tào Tháo đã hạ lệnh cho Hạ Hầu Đôn xuất quân hộ giá kịp thời, đánh tan quân Lý Quách. Sau đó Tào Tháo được phong thăng quan tước. Nên từ đó mới có câu:“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”.

Tuy nhiên, trong Tam quốc lại nói:
Sau khi Tào Tháo chinh phạt Đổng Trác, đã đảm nhiệm chức vụ thái thú Đông Quận. Lúc ấy giặc khăn vàng lại nổi lên ở Sơn Đông, ông cùng với Tương Bào Tín ở Tề Bắc chinh phạt quân Hoàng Cân, chiêu hàng hơn 30 vạn quân đầu hàng. Từ đó Tào Tháo uy danh ngày càng lớn, được triều đình phong chức làm Trấn Đông tướng quân.

Đổng Thừa, Dương Phụng sau khi hộ giá đến Lạc Dương, nhưng lo sợ Lý Giác, Quách Tị tới đánh chiếm, tấu xin Hán Hiến Đế gọi Tào Tháo vào triều, phụ trợ Vương Thất. Tào Tháo sau khi tiếp chỉ, điều hết quân ở Sơn Đông đến Lạc Dương hộ giá. Tào Tháo vừa tới thành Lạc Dương thì liên quân Lý Giác và Quách Tị cũng vừa kéo đến tấn công Lạc Dương. Từ đó mới có câu “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”, ý nói Tào Tháo đến cứu giá kịp thời.

Theo Khỏe & Đẹp.

  • Tháng Tám 4, 2022