Nghĩa đích thực của “(être) le coq du village” là gì ?

Phụ nữ thích được đàn ông sờ nhất 3 điểm này: Đặc biệt là điểm thứ 3, chạm  nhẹ hơi thở như điện giật
Share

Tại sao Từ điển Pháp – Việt do Lê Khả Kế làm tổng biên tập (Agence de Coopération Culturelle et Technique, 1981) giảng (être) le coq du village là “người đàn ông được phụ nữ thích” mà Kiến thức ngày nay, số Xuân Quý Dậu (tr. 17) lại nói đó là “nhân vật quan trọng nhất ở trong làng?”

Phụ nữ thích được đàn ông sờ nhất 3 điểm này: Đặc biệt là điểm thứ 3, chạm  nhẹ hơi thở như điện giật

Nghĩa mà bạn nêu chỉ là một nghĩa của thành ngữ đang xét. Nó đã được Petit Larousse Illustré 1992 cho như sau: “Homme le plus admiré des femmes dans une localité; séducteur fanfaron et hâbleur”: người đàn ông được phụ nữ ái mộ nhất tại một địa phương; kẻ quyến rũ khoe khoang và khoác lác.

Nhưng thành ngữ đó cũng có cái nghĩa mà trên Kiến thức ngày nay chúng tôi đã từng nêu. Nghĩa này đã được Dictionnaire général de la langue française của A. Hatzfeld và A. Darmesteter cho nhu sau: “le plus important (comme le coq dans la basse-cour)”: Người quan trọng nhất (như con gà trống giữa sân gia cầm).

  • Tháng Năm 27, 2023