Xuất xứ tên gọi pê-đê (lại cái)

Share

Tại sao lại gọi những người bán nam bán nữ (lại cái) là “pê-đê”?

Cái tên pê-đê dùng để chỉ những người bán nam bán nữ là kết quả của một lối hiểu sai lệch nay đã trở thành thông dụng. Đó là do tiếng Pháp pédé, dạng tắt của pédéraste. Đây là một danh từ gồm hai từ căn gốc Hy Lạp: péd- ( pédé trong tiếng Pháp không hề có nghĩa là “lại cái”.

  • Tháng Mười Hai 5, 2022