Lục dục, thất tình là những tình cảm nào?

Thất tình lục dục nghĩa là gì? Ý nghĩa của thất tình lục dục là gì?
Share

1. Lục dục là tiếng nhà Phật chỉ sáu điều ham muốn do lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) mà ra: mắt muốn nhìn đẹp, tai muốn nghe hay, mũi muốn ngửi thơm, lưỡi muốn nếm ngon, thân muốn hưởng sướng và ý muốn biết hết.
Thất tình lục dục nghĩa là gì? Ý nghĩa của thất tình lục dục là gì?
Thất tình là bảy thứ tình cảm thường khuấy động lòng người: hỉ (mừng), nộ (giận), ai (lo), cụ (sợ), ái (yêu), ố (ghét) và dục (muốn).

  • Tháng Năm 10, 2023