Điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy. Xin cho biết sáu nghệ thuật kia.

Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Âm Nhạc
Share

Sáu nghệ thuật kia là:
1. âm nhạc
Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Âm Nhạc
2. múa,3. hội hoạ,4. điêu khắc, 5. kiến trúc, 6. kịch.

  • Tháng Năm 10, 2023