Hằng hà sa số nghĩa là gì?

CÁCH LẤY TRỨNG KIẾN - YouTube
Share

Hằng hà sa số là thành ngữ do 4 thành tố trong câu tạo thành gồm:

• Hằng – tức sông Hằng (Ganga). Đây là một con sông nổi tiếng linh thiêng ở Ấn Độ, được đặt theo tên của vị nữ thần Hindu Ganga.
• Hà – sông
• Sa – cát
• Số – số lượng

Như vậy nghĩa đen của câu Hằng hà sa số là số lượng cát sông Hằng (Ganga), còn nói rộng ra thì dùng để chỉ số lượng rất nhiều, không thể đếm được.

Câu thành ngữ này bắt nguồn từ lời giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thuyết pháp: “Trong vũ trụ bao la có hằng hà sa số thế giới cùng vô lượng vô biên chúng sanh“.

CÁCH LẤY TRỨNG KIẾN - YouTube
Đức Phật dùng hình ảnh cát của sông Hằng để tả những gì nhiều vô kể. Sau này, thành ngữ Hằng hà sa số thường thấy trong kinh điển nhà Phật, rồi truyền ra dân gian, dần dần trở thành cách nói thông dụng phổ biến hàng ngày.

Vấn đề ở chỗ, nếu hằng hà sa số chỉ số lượng rất nhiều thì nó là một số hữu hạn hay vô hạn? Dưới đây là câu trả lời để rộng đường tham khảo:

• Số cát của sông Hằng thì người ta không đếm được nhưng chắc chắn là ít hơn số cát của biển.

• Hằng hà sa số là đơn vị của số như một mười trăm ngàn vạn ức triệu……恒河沙 (hằng hà sa), 阿僧祇 (A tăng kỳ), 那由他 (Na do tha), 不可思議 (bất khả tư nghi), 無量大数 (vô lượng đại số) hết.

• Theo như trả lời của một trang hỏi đáp của Nhật Bản thì đơn vị Hằng hà sa là 1E+53 đến 1E+57

  • Tháng Sáu 22, 2020