Lục lễ trong việc cưới hỏi là những lễ nào?

6 lễ trong đám cưới là gì? Tất tần tật về lễ cưới Việt Nam ...
Share

Lục lễ là: nạp thái (nhà trai nhờ mối đến nhà gái tỏ ý đã kén chọn con gái nhà ấy), vấn danh (nhờ mối hỏi tên họ và ngày sanh tháng đẻ của cô gái đó), nạp cát (báo cho nhà gái biết đã bói được quẻ tốt và việc hôn nhân đã nhất định), nạp trưng hay nạp tệ (đem sính lễ đến nhà gái để làm lễ từ đường), thỉnh kỳ (xin ngày rước dâu), và thân nghinh (rước dâu).

6 lễ trong đám cưới là gì? Tất tần tật về lễ cưới Việt Nam ...

  • Tháng Năm 20, 2023