Tại sao bên phật giáo không dùng hai tiếng truy điệu mà lại dùng truy tiến ?

Thầy cúng | Thầy cúng tụng kinh trong đám tang
Share

Hai tiếng “truy tiến” chỉ xuất hiện trên báo chí hai lần trong dịp hai Đại lão Hoà thượng liễu đạo. Tại sao không dùng truy điệu mà lại dùng truy tiến.

Thầy cúng | Thầy cúng tụng kinh trong đám tang

Truy điệu không có màu sắc tôn giáo, còn tiến là một lối nói riêng bên Phật giáo. Nó đồng nghĩa với truy phước và được Từ hải giảng như sau:

“Vì người chết mà làm công đức để cho người đó được phước gọi là truy phước, cũng gọi là truy tiến” (Vị tử giả tác công đức sử kỳ hoạch phúc viết truy phúc, dịch vân truy tiến). Vì truy tiến có hàm ý cầu phước còn truy điệu thì không nên bên Phật giáo mới dùng truy tiến mà không dùng truy điệu.

  • Tháng Năm 20, 2023