A lê hấp nghĩa là gì?

DOREMON TRUYỆN MÀU KỸ THUẬT SỐ TẬP 1 | Truyện Tranh Pháp Bỉ
Share

Trong tiếng Việt, a lê hấp có nghĩa là làm ngay. Lời hô có tính gấp rút, khẩn trương, không thể chần chừ.

Về từ nguyên, a lê hấp là từ vay mượn từ tiếng Pháp allez hop; trong đó, allez có nghĩa là đi (hiểu theo nghĩa cầu khiến), còn hop là một kiểu từ đệm được sử dụng để thu hút sự chú ý hoặc thể hiện hành động bất ngờ. Allez hop thường được viết trong tiếng Pháp là Allez, hop!

DOREMON TRUYỆN MÀU KỸ THUẬT SỐ TẬP 1 | Truyện Tranh Pháp Bỉ

  • Tháng Năm 14, 2020