Tam quân là những quân nào? Có đồng nghĩa với ba quân hay không?

Share

Tam quân là những quân nào? Có đồng nghĩa với ba quân hay không?

Tam quân cũng chính là ba quân và có các nghĩa s đây: – a. Chỉ tả quân, trung quân và hữu quân; – b. Theo chế độ nhà Châu (Chu), một quận có 12.500 người. Vậy ba quân (tam quân) có 12.500 x 3 = 37.500 người; – c. Chỉ quân sĩ nói chung – d. Chỉ tiền quân, trung quân và hậu quân. Nghĩa sau cùng ít thấy ở từ điển của người Trung Hoa nhưng lại thấy ở từ điển của người Việt Nam, chẳng hạn Hán Việt tân từ điển của Nguyễn Quốc Hùng hoặc Từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên.

  • Tháng Mười Hai 18, 2022